Skip to content

Saleziáni

Kto sú saleziáni?

My – Saleziáni dona Bosca –  sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Komunita Saleziánov

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť 16000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

Náš štýl života

Don Bosco nám odovzdal jednoduchý štýl života a činnosti, originálnu syntézu života a práce, ktorú nazývame saleziánsky duch. Tu je niekoľko charakteristík.

LÁSKAVOSŤ

Osobitná starosť o dobro mladých všade, kde pôsobíme.

Láskavosť a schopnosť prijímať, vzťahy prežívané v otvorenosti, srdečnosti a ochota urobiť prvý krok, priateľstvo, rešpekt a trpezlivosť, ktoré umožňujú druhým rozvíjať sa.

OPTIMIZMUS A RADOSŤ

Optimizmus a radosť, bez znechutenia sa kvôli ťažkostiam, doplnené pokojným a vyrovnaným vedomím, že v každej skutočnosti možno nájsť kúsok dobra.

PRÁCA A MIERNOSŤ

Práca a miernosť alebo schopnosť učiť sa, ako v jednoduchosti a v správnej miere udržiavať rovnováhu medzi neúnavnou energiou a náročnou prácou. Značí to aj poznať spôsob, ako kontrolovať podnety srdca – s cieľom zachovať si pokoj a veselosť.

RADOSŤ

Radostné prijímanie každodennosti. „O svätosť sa usilujeme tak, že sme stále veľmi veselí.“

TVORIVOSŤ A PRUŽNOSŤ

Tvorivosť a pružnosť sú znakom toho, že naše poslanie medzi mladými má saleziánsky charakter.

REALITA

Reálna perspektíva života spojená s vnímavosťou na podnety Svätého Ducha, prejavujúce sa v znameniach čias.

PREVENTÍVNY SYSTÉM

Náš spôsob výchovy – preventívny systém – je vnútorne založený na rozume, viere a láskavosti. Je to jedinečná duchovná a výchovná skúsenosť práce s mladými a pre mladých pre ich a našu spásu.

DÔVERA V BOHA

Hlboká dôvera v Boha a ustavičné počúvanie jeho vôle sú duchovné základy našej práce. Týmto spôsobom sa usilujeme oživovať našu spoluprácu na Božom diele stvorenia aj našu zanietenú činnosť v dejinách.

História Saleziánov v Hodoch

Niekto by si mohol myslieť, že tunajší “ludé „ chceli hodovať každý deň a tak si založili osadu Hody, no pravdepodobnejšie pochádza tento veselý názov  po zemianskej rodine Hodiovcov, ktorí vlastnili miestne pozemky po vazalovi Hudym, o ktorom hovorí prvá písomná zmienka z roku 1291. Potom na dlhé roky spustošili daný kraj Turci, až sa barón Preier rozhodol postaviť si tu barokový kaštieľ aj s kaplnkou. 
 
Po 1 svetovej vojne kúpil kaštieľ s gazdovstvom advokát Dr. Maďarič a osadlosť prekvitala. Viedenským diktátom z roku 1938 celý okres Galanta pripadol Maďarsku, gazdovstvo bolo zhabané a postupne devastované vojnovými vyslúžilcami, ale napriek silnej maďarizácii zostali Hody slovenské. 
 
Po vojne bolo hospodárstvo vrátené opäť Maďaričovcom, ktorý založili Hospodárske družstvo spolumajiteľov. Od nich v r. 1946  kúpili kaštieľ Saleziáni a na Vianoce 1947 sem preniesli Pedagogický inštitút z Trnavy, 50 klerikov – gymnazistov. Bohužiaľ, onedlho aj sem ako na celom Slovensku prišli v r. 1950 štátni  komunistickí zmocnenci, skonfiškovali majetok a saleziáni museli dom opustiť. Najprv kaštieľ pripadol kultúrnemu spolku Čemadok a následne fungoval ako psychiatrická liečebňa. Zázrakom je, že celých 40 rokov kaplnka slúžila veriacim a konali sa v nej pravidelné bohoslužby. 
 
V roku 1994 bol majetok vrátený Saleziánom, ktorí tu okrem miestnej pastorácie organizovali duchovné cvičenia, obnovy, či stretnutia mládeže pre široké okolie. O tom, že miestny genius loci je „Salezián“ svedčí aj fakt, že z Hodov pochádzajú štyria saleziánski  kňazi : J. Malženický, F. Valábek, M. Valábek a P. Šinčík.
 

Súčasnosť tá vzdialená (1994-2020)

Hody boli známe aj tým, že sa tu poriadal festival Nádej, bolo to stretnutie mládeže Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Okrem toho sa tu poriadali duchovné cvičenia a duchovné obnovy.

V roku 2011 sa tu začalo formovať spoločenstvo Hody team, ktoré sa v roku 2015 stalo občianskym združením. V priebehu rokov toto spoločenstvo vďaka podpore Saleziánov, galantskej Fary, Mesta Galanta a mnohých dobrodincov usporiadalo viac ako 40 akcii: letné tábory, stretká, duchovné obnovy, Fašiangovice …. Cieľom tohto spoločenstva je privádzať ľudí bližšie k Bohu, ukázať im, že viera sa dá žiť radostne a s nadšením.

Od roku 1994 sa dom postupne upravoval, od roku 2015 sa práce zintenzívnili: oprava oplotnia a nové oplotenie, pripojenie na kanalizáciu, vymenili sa okná, urobila sa nová fasáda a začalo sa budovať detské ihrisko. Park nadobúda svoju krásu a hodnotu, nakoľko sa každý rok niečo pekné vysadí. A až všetko povyrastie, bude to malá rajská záhrada.

DOM

V r. 2016 sme mali veľkú oslavu a to 725. výročie prvej zmienky o Hodoch. Bola to veľká sláva, poctil nás svojou návštevou aj arcibiskup Zvolenský.

„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“
– Don Bosco